L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.aepd.es/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018:

 • Hi ha errors en l’ús d’un etiquetatge semàntic que reflecteixi la informació i les relacions del contingut [requisits número 9.1.3.1 i 9.4.1.2 d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha continguts no textuals que no tenen una alternativa textual, o que tenen una alternativa que no és adequada [requisit número 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha errors en personalitzar la mida de lletra, el nivell zoom o l’espaiat del text [requisits número 9.1.4.10 d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha pàgines on la navegació per teclat no és l’òptima i apareixen errors [requisits número 9.2.1.1 d’UNE-EN 301549:2022].
 • El propòsit dels enllaços, encapçalats o etiquetes del portal pot no ser sempre prou descriptiu o consistent per a tots els usuaris [requisits número 9.2.4.4 de la UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha errors relacionats amb els vídeos, subtítols i audiodescripcions i l’accés per a tots els usuaris. [requisits número 9.1.2.3 de la UNE-EN 301549:2022]

Càrrega desproporcionada:

No s’aplica.

Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:

No s’aplica.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 15 de febrer 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació experta en profunditat duta a terme per un auditor extern.

Última revisió de la declaració: 15 de febrer 2024

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits daccessibilitat

Podeu comunicar incompliments en els requisits d’accessibilitat de la nostra pàgina WEB, dificultat d’accés al contingut, o fer suggeriments i millores, a través de les vies següents:

A través del formulari de contacte sobre accessibilitat
Contactar telefònicament a través del número 900293183, opció 5.

Les comunicacions daccessibilitat seran rebudes i tractades pel Servei dAtenció al Ciutadà.
Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria de queixes d’accessibilitat podeu presentar una queixa relativa al compliment dels requisits que estableix el RD 1112/2018 o presentar una sol·licitud d’informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Aquestes sol·licituds seran ateses pel Servei dAtenció al Ciutadà, que haurà de respondre en el termini de 20 dies hàbils.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Podeu presentar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d’informació accessible o queixa relacionada amb l’accessibilitat d’aquests llocs web (article 13 del RD 1112/2018) quan:

la seva sol·licitud o queixa hagi estat desestimada.
no estigués dacord amb la decisió adoptada.
la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5 del Reial decret 1112/2018.
hagués transcorregut el termini de vint dies hàbils

La reclamació es pot presentar a través de la Seu Electrònica de l’AEPD, punxant al següent enllaç, així com utilitzant qualsevol de les opcions previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat

CONTINGUT OPCIONAL

L’accessibilitat del portal s’ha tingut present de manera integral en el procés de disseny, gestió, manteniment i actualització de continguts.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió d’accessibilitat s’ha fet el setembre del 2023.

Compatibilitat

El lloc web:

  • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
  • està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
  • està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (dissenyoresponsive)
  • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny